icon-news
News /
Vergeet niet om de €uromatch die je nog hebt te gebruiken voor 3 maart.

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSVELD

Onderhavige algemene voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op de commerciële relaties tussen MATCH nv (hierna “MATCH”) enerzijds en de leveranciers (hierna “De Leverancier”) anderzijds.

Deze algemene voorwaarden zijn bepalend voor het afsluiten van een overeenkomst met MATCH.

Het aanvaarden van bestellingen of een aankoopcontract houdt vanwege de Leverancier de onvoorwaardelijke aanvaarding in van alle onderhavige algemene aankoopvoorwaarden. Die zijn van toepassing ongeacht de manier van bestellen (computer, e-mail, fax, post, enz.), zelfs als deze algemene voorwaarden niet zijn vermeld op de bestelbon.

De algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website kunnen het voorwerp uitmaken van eenzijdige aanpassingen door MATCH. Deze aangepaste algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op de contractuele relaties tussen partijen in geval van ontstentenis van schriftelijke betwisting ervan door de Leverancier binnen de 48 uur na mededeling van deze nieuwe voorwaarden, zij het per brief, fax, mail, verwijzing naar het websiteadres.

De Leverancier verzaakt dus uitdrukkelijk aan alle clausules of voorwaarden die anders of verschillend zijn van of strijdig met deze voorwaarden, ongeacht de formulering van zijn eigen clausules of voorwaarden in dat verband, behalve indien de Directie van MATCH er voorafgaandelijk en schriftelijk heeft mee ingestemd.

Elke latere bestelling, hetzij mondeling, telefonisch, via computer, via fax of enige andere weg, wordt en blijft uitsluitend geregeld door onze algemene aankoopvoorwaarden, zelfs indien de door de Leverancier bij deze gelegenheid uitgegeven documenten of facturen gelijk welke algemene voorwaarden zouden vermelden.

Bij weigering onderhavige algemene voorwaarden toe te passen op een bestelling of aankoopcontract heeft MATCH het recht elke bestelling op te schorten tot er een akkoord is over de toepasbare voorwaarden.

ARTIKEL 2 - PRIJZEN

De prijzen, kortingen van welke aard ook inbegrepen, worden in onderling akkoord bepaald.

De Leverancier verbindt zich ertoe MATCH te laten genieten van prijsvoorwaarden waarmee MATCH, na toepassing van de gebruikelijke winstmarge, in lijn kan blijven met de beste verkoopprijzen op de Belgische markt.

Elke prijswijziging moet worden gestaafd met economische en objectieve elementen, en (in 2 exemplaren) per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan MATCH worden bezorgd, minstens 12 weken voor de inwerkingtreding. Prijswijzigingen zijn niet mogelijk in de vakantieperiode van JULI en AUGUSTUS.

Op producten voor spaaracties die 3 tot 12 maanden op voorhand worden besteld (bv. textiel, Pasen, eindejaarsfeesten, …) wordt geen enkele prijsverhoging aanvaard na het plaatsen van de specifieke bestellingen voor het evenement.

Elk uitdrukkelijk of stilzwijgend prijsakkoord eindigt automatisch van rechtswege als het MATCH niet meer toelaat in lijn te blijven met de marktprijzen van de concurrentie.

Onder voorbehoud van de toepassing van bovenstaande bepalingen liggen de prijzen op de bestelbon van de Leverancier vast, ongeacht tegenstrijdige vermeldingen of clausules voorzien door de Leverancier.

Behalve voorafgaand schriftelijk beding worden alle zendingen franco verstuurd. Op de vrachtbrief wordt geen enkel voorschot aanvaard.

ARTIKEL 3 - FACTURATIE EN BETALINGSMODALITEITEN

Elke factuur moet ons in twee exemplaren worden bezorgd per post. Ze moet de datum, het bestelnummer en de betrokken afdeling vermelden.

De goederen die het voorwerp uitmaken van aparte bestelbonnen moeten afzonderlijk worden gefactureerd.

Er wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat alle facturen van de Leverancier worden betaald 90 dagen na het einde van de maand waarin de factuur wordt ontvangen (of de levering, indien de factuur eerst komt), door overschrijving op zijn post- of bankrekening, of per cheque.

Er wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat eventuele verwijlintresten waarop de Leverancier aanspraak zou kunnen maken:

- slechts beginnen te lopen 15 dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven waaraan geen gevolg is gegeven

- bepaald worden volgens de EURIBOR 1 maand

Beide vorige alinea’s wijken uitdrukkelijk af van de aanvullende bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 op handelstransacties.

Met het oog op de veiligheid worden de facturen uitsluitend betaald op naam van de Leverancier. Bij het mobiliseren van schuldvorderingen zal de betaling enkel kunnen gebeuren aan een door ons goedgekeurde financiële instelling.

MATCH kan in geen geval hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de facturen van de Leverancier aan zijn onderaannemers en vervoerders, omdat in casu enkel het Belgische recht van toepassing is conform artikel 23 hieronder.

ARTIKEL 4 - LEVERINGSTERMIJNEN

4.1 Algemeen

De leveringstermijnen zijn strikt. De Leverancier verbindt zich ertoe de bestelde hoeveelheden te leveren en de data, termijnen en modaliteiten na te leven die bij de bestelling werden vastgelegd.

Bij niet-naleving van een van deze voorwaarden behoudt MATCH zich het recht voor ofwel de bestelling te annuleren, ofwel de goederen terug te sturen op kosten van de verzender, ofwel de bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder dat de Leverancier recht heeft op enige schadevergoeding of compensatie. De kosten voor het terugsturen en terugnemen van de goederen vallen ten laste van de Leverancier.

Franco levering: de Leverancier zorgt ervoor dat zijn gemachtigde vervoerder de mogelijkheid heeft de goederen te leveren in goede staat en met strikte naleving van de regels van hygiëne, kwaliteit en veiligheid (met name op het vlak van temperatuur, versheid en rijpheid van de producten, gewicht, kaliber, correcte verpakking en etikettering, gegarandeerde levensduur van de producten bij ontvangst, TGT, TMHT, …) en de dag en het uur van de afspraak na te leven, conform de wetgeving op het transport. De vervoerder staat in voor het lossen.

4.2 Boetes voor laattijdige levering

Bij meer dan een uur vertraging op de vastgestelde leveringsdag voor platformleveringen is de Leverancier een schadeloosstelling voor administratieve en logistieke kosten verschuldigd ten belope van € 50 excl. btw per uur vertraging, wegens niet-naleving van de afspraak. Deze som wordt niet bijgeteld bij de schadevergoedingen en intresten die eventueel worden gefactureerd per dag vertraging.

Bij vertraging van meer dan een dag na de vastgestelde leveringsdatum is de Leverancier van rechtswege administratieve en logistieke kosten verschuldigd ten belope van 2% van de waarde excl. btw van de bestelling, met een minimumbedrag van € 375 per dag vertraging.

Bij levering in het kader van een publicitaire promotie (via onze folders of andere media) komen er in geval van vertraging bovendien schadevergoedingen en intresten bovenop de kosten bepaald in de vorige paragraaf. Ze worden bepaald op 5% van de waarde excl. btw van de bestelde en laattijdig geleverde producten, met een minimum van € 125 per referentie per dag vertraging.

Bij herhaling binnen de 12 maanden na de vertraging die heeft geleid tot het vorderen van bovenstaande schadevergoedingen en intresten worden de in de vorige paragrafen voorziene bedragen van rechtswege verdubbeld.

Het totaal van de op grond van de vorige paragrafen verschuldigde bedragen kan niet hoger liggen dan 20% excl. btw van de totale aankoopwaarde van de bestelling.

4.3 Servicegraad

4.3.1. Partijen komen overeen dat een minimale servicegraad vereist is voor alle productcategorieën.

De servicegraad voor de Leverancier situeert zich in de bevoorradingsketen op het vlak van levering of ophaling. Hij is te analyseren als de verhouding tussen “het bestelde” – met naleving van de operationele context – en “het geleverde” in aantal VEC (Verkoopeenheden Consument).

Hij wordt beschouwd als een belangrijk instrument voor het meten van de kwaliteit van de door de Leverancier geleverde service en de service aan de consument, die het gezamenlijke objectief blijft van beide Partijen.

De servicegraad houdt rekening met niet-levering of onvolledige levering en met het weigeren van niet-conforme producten. Fouten toe te schrijven aan de Vennootschappen worden niet in aanmerking genomen.

4.3.2. De servicegraad wordt berekend volgens onderstaande modaliteiten:

Het geheel van leveringen in een maand wordt vergeleken met de overeenkomstige bestellingen: het aantal eenheden (uitgedrukt in VEC) van binnen de overeengekomen termijn geleverde producten ten opzichte van het aantal eenheden geldig bestelde producten.

De algemene servicegraad wordt berekend voor de leveringen van de kalendermaand, van de eerste dag van die maand tot de laatste ervan.

Leveringen die op de leveringsdag te laat worden geleverd, worden niet meegerekend in de berekening van de servicegraad. Ze maken het voorwerp uit van een afzonderlijke opvolging in artikel 4.2.

Producten in promotie maken het voorwerp uit van een afzonderlijke opvolging in artikel 4.2.

Anderzijds wordt bij de berekening van de servicegraad geen rekening gehouden met volgende elementen:

- bestellingen van stopgezette producten,

- bestellingen geplaatst op niet-actieve codes.

De servicegraad wordt als volgt berekend:

Effectief geleverde hoeveelheid in VEC / Hoeveelheid besteld in VEC * 100

Partijen komen overeen dat de Leverancier maandelijks een rapport over alle productcategorieën opstelt.

Dit rapport moet beschikbaar zijn binnen de eerste 10 dagen van de volgende maand.

4.4 Logistieke schadevergoedingen voor servicegraad

1. Het niveau en de kwaliteit van de maandelijkse servicegraad worden gedeeld tussen de Partijen; de verschillen met de doelstellingen en de oorzaken daarvan worden maandelijks geanalyseerd door elke bevoorradingsbeheerder van de Leverancier en de Vennootschappen.

2. De maandelijkse servicegraad van de Leverancier moet gelijk zijn aan of hoger dan:

· 98,5% voor de permanente producten

· 98,5% voor de producten volgens het just-in-time-principe, waarvan de Vennootschappen dus geen voorraad hebben in hun magazijnen

· 100% voor de producten in promotie, gezien de risico’s (controle van administratieve overheden, sancties en klachten van klanten) die voor de Vennootschappen verbonden zijn aan de verkoop van een product in promotie.

De Vennootschappen verbinden zich ertoe de promotiereserveringen uiterlijk 3 weken vóór de start van de actie te versturen, behoudens specifiek akkoord met de Leverancier.

Indien de Leverancier de levering niet zou kunnen verzekeren van de bestelde producten die het voorwerp uitmaken van een promotie, zal hij alle financiële gevolgen dragen die verband houden met de vertragingen en onderbrekingen, zoals de sancties die hiervoor aan de Vennootschappen zouden worden opgelegd, evenals de kosten die de Vennootschappen moeten maken om hun verdediging te organiseren.

3. De hierboven vermelde maandelijkse logistieke schadevergoeding wordt berekend volgens de volgende formule:

· 10% x gefactureerde waarde exclusief btw en accijnzen van de permanente en just-in-time-producten die in de betrokken maand werden besteld maar niet geleverd binnen de overeengekomen termijn, berekend tegen de prijzen overeengekomen tussen de Leverancier en de Merken van de groep Louis Delhaize

· 20% x gefactureerde waarde exclusief btw en accijnzen van de producten in promotie die in de betrokken maand werden besteld maar niet geleverd binnen de overeengekomen termijn, berekend tegen de prijzen overeengekomen tussen de Leverancier en de Merken van de groep Louis Delhaize.

4. De Partijen komen overeen dat als de dienstgraad van de producten in promotie geen 100% bedraagt en als, voor diezelfde maand, de maandelijkse dienstgraad geen 98,5% bedraagt, de verschuldigde logistieke schadevergoedingen voor elke servicegraad bedoeld in artikel 1.4.2. gecumuleerd worden.

ARTIKEL 5 - LEVERINGSVOORWAARDEN

De Leverancier is verantwoordelijk voor elk verlies en elke tijdens het transport opgelopen schade.

De ontvangst van de goederen houdt overdracht van eigendom in, in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. In dat verband is onze ontvangstbon het enige document waarmee rekening worden gehouden, met uitsluiting van het leveringsborderel.

Alle goederen moeten, op straffe van weigering, verzegeld zijn van een gedetailleerd leveringsborderel, in twee exemplaren, met vermelding van het bestelnummer. De goederen moeten ook vergezeld zijn van elk verplicht document in het kader van wettelijke aangiften, zoals accijnsdocumenten, AGD, Sanitel-document, traceerbaarheid, ...

De ontvangst van de goederen en de ondertekening van de ontvangstbon kunnen enkel dienen als kwijting met betrekking tot de boekhouding en het gewicht.

Dit heeft in geen geval betrekking op de kwaliteit van de producten, hun bewaring of de zowel zichtbare als verborgen gebreken.

Bij levering op een afzonderlijke plaats moet de Leverancier specifieke documenten voorleggen:

- Een verzendingsnota per winkel in twee exemplaren

- Een lijst van dragers per winkel

- De lijst van ontbrekende stukken per winkel/product.

ARTIKEL 6 - GOEDKEURING - BETWISTINGSTERMIJN - LEEGGOED - PALLETISERING

6.1. Goedkeuring en betwistingstermijn:

De geleverde goederen moeten op alle vlakken, zowel qua kwaliteit (goedgekeurd staal) als hoeveelheid, overeenstemmen met de bestelling. Ze moeten gezond, getrouw en verkoopbaar zijn. Ze moeten op alle vlakken overeenstemmen met de wetten, voorschriften, decreten en professionele gebruiken van kracht in België en/of, desgevallend, in het uiteindelijke land van bestemming van de goederen vooraf aangeduid door MATCH, waaronder meer bepaald de bepalingen betreffende de bestrijding van fraude, de gezondheids-, diergeneeskundige en douanewetgeving, de veiligheid van personen, de reglementering van de prijzen, de etikettering, de verpakking, de merken en patenten.

De goedkeuring van de goederen gebeurt na controle op de in de bestelling vermelde plaats.

De basisgoedkeuring van de hoeveelheid (aantal pakketten) gebeurt door de handtekening van de ontvanger op de ontvangstbon en op basis van het aantal geleverde pakketten.

De definitieve goedkeuring van de hoeveelheid, met betrekking tot het exacte aantal geleverde producten, en de kwalitatieve goedkeuring gebeuren:

- Binnen de 48 uur voor verse producten;

- Binnen de 8 dagen voor droge voeding (specerijen);

- Binnen de 15 dagen voor niet-voedingswaren.

Goederen die gebreken vertonen en/of niet overeenkomen met de bestelling worden geweigerd, welke handtekening ook op de ontvangstbon staat.

Elk ontbrekend product, elke niet-conformiteit, elke niet-overeenstemming, elke breuk enz. gemeld hetzij op de ontvangstbon, hetzij schriftelijk, per fax of elektronisch binnen de hierboven vermelde termijnen en niet binnen de drie dagen betwist door de Leverancier, wordt van rechtswege in mindering gebracht van het factuurbedrag.

Op het einde van de ontvangst tekenen wij de leveringsbon en de transportbon af. We vermelden de volledige of gedeeltelijke ontvangst van de goederen, de complete weigering of het voorbehoud dat we maken, met de motivering van onze beslissingen:

Redenen voor het weigeren van de goederen:

- Niet-naleving van de bij de bestelling bepaalde leveringsdata, -termijnen en -modaliteiten.

- Onverkoopbaar karakter van de producten;

- Niet-naleving van de wezenlijke elementen van de bestelling;

- Niet-naleving van de data “Te gebruiken tot” of “Ten minste houdbaar tot”, aangebracht op alle of een gedeelte van de geleverde producten, conform de verbintenissen aangegaan door de Leverancier;

- Niet-naleving van de koudeketen: omdat verse en diepgevroren producten moeten vervoerd worden bij gecontroleerde temperatuur, behoudt MATCH zich het recht voor controles uit te voeren en na te gaan of de temperatuur van de producten in overeenstemming is met de wetgeving.

- De ongeschiktheid van het voertuig voor de vervoerde goederen.

Aangezien een gedetailleerd onderzoek van de ontvangen goederen niet systematisch en onmiddellijk mogelijk is bij de levering, zal het geformuleerde voorbehoud voor niet-conformiteit van de geleverde producten of de hoeveelheden (kwaliteitsgebrek, niet-naleving van de leveringstermijnen, of elke andere afwijking van de voorwaarden vermeld bij het plaatsen van de bestelling) in elke hypothese volledig ontvankelijk zijn binnen de 8 dagen, niettegenstaande de hiervoor bepaalde kortere termijnen.

6.2. Leeggoed:

De geleverde en teruggenomen hoeveelheden pallets / dragers/ leeggoed worden vermeld op de ontvangstbon. Deze zullen het voorwerp uitmaken van een facturatie bij levering en een krediet bij terugname op basis van een tarief dat in onderling akkoord is opgesteld tussen MATCH en de Leverancier. De Leverancier verbindt zich ertoe systematisch zijn leeggoed terug te nemen, ten laatste binnen de 3 maanden volgend op de levering. Daartoe zal hij zich aanmelden bij de dienst leeggoed met een kopie van de ontvangstbonnen die het niet-teruggenomen leeggoed vermelden. De terugname zal enkel gebeuren met de ontvangstbon als bewijs.

Na deze termijn van 3 maanden wordt het leeggoed eigendom van MATCH.

6.3. Palletisering:

Wanneer de voor de levering na te leven palletisering wordt vermeld op de commerciële bestelbon, moet deze palletisering verplicht worden nageleefd, behoudens latere afwijking in onderling akkoord. De Leverancier moet zijn vervoerder informeren dat hij een nieuwe, conforme pallet voor de ontvangst zal moeten maken indien de palletisering niet conform is. Bij weigering zal de Leverancier een schadevergoeding van € 20 per pallet verschuldigd zijn.

ARTIKEL 7 - RETOUR VAN GOEDEREN

Goederen die als niet-conform worden aangemerkt bij de gedetailleerde controle kunnen naar de Leveranciers worden teruggestuurd met alle kosten ten laste van deze laatste, ongeacht de handtekening en de vermeldingen aangebracht op de ontvangstbon.

Er zal een aanvraag voor een tegoed of terugbetaling worden opgesteld, indien nodig met vermelding van de betrokken artikelen en hun waardebepaling.

MATCH behoudt zich tevens het recht voor alle artikelen met commerciële gebreken te retourneren (slechte verpakking, verpakking beschadigd door de klant om te kunnen genieten van promotieaanbiedingen, producten ongeschikt voor verkoop).

Elk ontbrekend product, elke niet-conformiteit, elke niet-overeenstemming, elke breuk enz. aan de Leverancier gemeld hetzij op de ontvangstbon, hetzij schriftelijk binnen de termijn bedoeld in artikel 6 en niet binnen de drie dagen betwist door de Leverancier, wordt van rechtswege in mindering gebracht van het factuurbedrag.

ARTIKEL 8 – CONFORME ETIKETTERING

1.) De leverancier verbindt zich ertoe de etiketten van de verschillende producten te voorzien van alle vereiste gegevens conform de Europese en Belgische regelgeving terzake, zoals – zonder limitatief te zijn – voedingswaarde, allergenen enz. De leverancier verbindt zich ertoe voor alle producten de wettelijk verplichte gegevens op het etiket aan te brengen, minstens in de taal of talen van het taalgebied waar het product op de markt zal worden gebracht.

2.) Vastgestelde inbreuken worden bestraft met de nationale inhouding van de niet-conforme producten in alle logistieke centra en entiteiten van de firma MATCH. De niet-conforme producten worden opnieuw ter beschikking gesteld van de betrokken leverancier, die ze op zijn kosten en risico moet terugnemen en crediteren binnen een termijn van 3 dagen nadat MATCH de beschikbare voorraad van het product en de waarde ervan heeft meegedeeld. Bij herhaalde inbreuken wordt de leverancier geschrapt van de lijst van leveranciers. De firma MATCH houdt een lijst bij van niet-conforme producten en problematische leveranciers.

3.) Voor elke vastgestelde inbreuk zal de leverancier van het niet-conforme product een forfaitaire schadevergoeding van € 500 per product verschuldigd zijn aan de firma MATCH. De leverancier is ook van rechtswege verplicht de firma MATCH te vrijwaren en integraal te vergoeden voor alle schade die deze laatste heeft geleden door de niet-conforme etikettering van de producten, zoals met name – zonder limitatief te zijn – boetes aan de firma MATCH opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen na controles en vastgestelde inbreuken, inbeslagname van de producten, enz…

ARTIKEL 9 - KORTINGEN EN UITGESTELDE REDUCTIES

Alle commissies, kortingen, voordelen en in het algemeen alle sommen verschuldigd door de Leverancier enz. worden geacht verschuldigd te zijn aan MATCH; de storting aan derden verhindert MATCH niet ze te vorderen voor zichzelf.

Alle clausules of voorwaarden die het recht op kortingen beperken, zijn nietig.

Als een korting of reductie wordt berekend met verwijzing naar de gefactureerde omzet excl. btw, is het in aanmerking te nemen bedrag het globale bedrag, exclusief kredietnota’s met betrekking tot de kortingen en reducties.

De eindejaarskortingen vormen slechts een overdracht van kortingen op facturen naar het einde van het jaar.

9.1 Provisioneel bedrag

Elke maand (of in voorkomend geval volgens een kalender bepaald in het begin van het jaar) kan MATCH een provisioneel bedrag opmaken voor de Leverancier met alle kortingen, bijzondere of algemene voorwaarden, uitgestelde kortingen, samenwerkingsverbanden of elk ander voordeel ons toegekend in het kader van het commerciële akkoord voor het lopende jaar.

De samenwerkingsverbanden zullen het voorwerp uitmaken van een facturering, de kortingen zullen aanleiding geven tot het opstellen van een bewijsstuk.

Het provisionele bedrag is contant betaalbaar. In afwijking van de aanvullende bepalingen van deze wet komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de verwijlintresten die gevorderd zouden kunnen worden van de Leverancier:

- pas beginnen te lopen 15 dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven

- worden bepaald volgens de EURIBOR 1 maand

Bovendien zal bij ontstentenis van betaling van de factuur na ingebrekestelling een aanvullende forfaitaire vergoeding van 15% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

9.2 Saldofiche

Op het einde van het commerciële akkoord voor het lopende jaar zal een saldofiche worden opgemaakt, na verzameling van de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van alle bedragen en kortingen die door de Leverancier verschuldigd zijn voor het hele jaar en in functie van de bedragen die door de Leverancier al werden betaald als provisioneel bedrag.

De Leverancier verbindt zich ertoe de kortingen en samenwerkingsverbanden te vereffenen uiterlijk tegen 15 februari van het jaar dat volgt op het boekjaar in kwestie.

Het door de Leverancier te betalen saldo is contant betaalbaar. In België is de verwijlintrest voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende handelstransacties van toepassing.

In afwijking van de aanvullende bepalingen van deze wet komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de verwijlintresten die van de Leverancier zouden kunnen worden gevorderd slechts beginnen te lopen 15 dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

Bovendien zal bij ontstentenis van betaling van de factuur na ingebrekestelling een aanvullende forfaitaire vergoeding van 15% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

9.3. Voor de toepassing van bovenstaande bepalingen is er sprake van laattijdige betaling als de door de Leverancier verschuldigde bedragen niet betaald zijn op de vervaldag en/of als de Leverancier de creditnota’s verstuurt na de contractuele datum.

ARTIKEL 10 - VERREKENING

MATCH behoudt zich het recht voor, elk wat betreft zijn eigen vennootschap, een verrekening van vorderingen te maken op basis van alle sommen die door de Leverancier aan MATCH verschuldigd zijn en de sommen die deze vennootschap aan de Leverancier zou verschuldigd zijn.

Op dezelfde manier kan elke vervallen reclametussenkomst naar ons goeddunken van het bedrag van elke factuur worden afgetrokken.

ARTIKEL 11 - CONFORMITEIT VAN DE GOEDEREN EN WAARBORGEN

De door de Leverancier verkochte producten moeten in overeenstemming zijn met de normen en alle Europese of Belgische wetgevingen, of de wetgeving van het land aangeduid door MATCH als de goederen bestemd zijn voor een ander land. Zo verbindt de Leverancier zich ertoe om voor elk product waarvoor dit nodig is de inlichtingen te verstrekken die de conformiteit van het product bewijzen met de reglementering die van kracht is in elk land waar de producten gecommercialiseerd zullen worden, in de officiële talen van elk land.

In het bijzonder verbindt de Leverancier er zich uitdrukkelijk toe om enkel producten te leveren die in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de gezondheid van de consumenten voor wat voedingswaren en andere producten betreft.

De Leverancier garandeert de verborgen en zichtbare gebreken van de verkochte goederen.

In dat opzicht zal hij financieel de gevolgen moeten dragen van een niet-conformiteit of een gebrek van een verkocht goed, onder meer in de volgende gevallen:

- Informatiecampagne naar de consumenten, met dien verstande dat deze campagne gecoördineerd zal moeten worden in overleg met MATCH;

- Ophaling van de producten in kwestie bij de klanten en in de winkels;

- Schadeloosstelling van MATCH ten bedrage van de geleden directe en indirecte schade.

MATCH behoudt zich ook het recht voor om, in geval van niet-conformiteit van of gebreken aan de goederen geleverd door de Leverancier, de lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gehouden te zijn tot de betaling van eender welke schadevergoeding.

Bovendien garandeert de Leverancier dat de geleverde producten of goederen in geen geval namaak zijn of een inbreuk vormen op een ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht in de regio’s waar ze gecommercialiseerd zullen worden. De Leverancier verbindt zich ertoe MATCH te vrijwaren van verhaal of vorderingen van derden ten aanzien van MATCH in dit opzicht en van elke veroordeling die MATCH hierdoor zou kunnen oplopen.

In dat opzicht wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor elke niet-naleving van onderhavige garantie inzake de conformiteit van de geleverde producten met de contractuele, wettelijke of reglementaire bepalingen en tijdens de hele duur van elk van deze tekortkomingen, de Leverancier de integrale eventueel verloren commerciële marge te zijnen laste zal nemen, met een absoluut minimum van 2.500 euro.

Alle clausules die het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Economische Ruimte beperken of onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of die onze vrijheid beperken om de verkoopprijs van de goederen te bepalen, zijn nietig.

De Leverancier verantwoordt zich voor alle inbreuken op en/of niet-nalevingen van de wetgevingen die van toepassing zijn op de geleverde goederen en producten, en hij vrijwaart MATCH van alle schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de geleverde goederen of producten.

De Leverancier vrijwaart MATCH van alle problemen, vorderingen en uitzettingen door derden, alsook voor elk proces dat tegen MATCH zou kunnen worden aangespannen door derden als gevolg van de verkoop, de aanbieding voor verkoop of de expositie voor verkoop van de goederen geleverd door de Leverancier.

De Leverancier verbindt zich er ten aanzien van MATCH toe dat zijn agenten, verkopers of andere tussenpersonen dezelfde conformiteitsgarantie naleven als die welke onderhavig artikel oplegt aan de Leverancier, en dat zij MATCH in dezelfde mate vrijwaren van alle schade die voortvloeit uit de niet-conformiteit van de geleverde producten.

ARTIKEL 12 - SOCIALE CLAUSULE

De Leverancier verbindt zich ertoe de Belgische nationale wetgeving na te leven, evenals de bepalingen van de internationale conventies met betrekking tot kinderarbeid, gezondheid en milieu, en hij verzekert in elk geval dat voor de productie geen enkele vorm van dwangarbeid of kinderarbeid wordt toegelaten door de fabrikant, noch door een van zijn onderaannemers, die strijdig zou zijn met deze nationale wetgevingen en met de internationale conventies nr. 29, 105 en 138 van de ILO.

ARTIKEL 13 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

MATCH aanvaardt geen enkele clausule inzake eigendomsvoorbehoud uit hoofde van de Leverancier.

In geval van verkoop van goederen door MATCH blijven deze eigendom van de verkoper tot de integrale prijs is betaald, onafgezien van eender welke andersluidende clausule. De Leverancier verbindt zich er ten aanzien van MATCH toe om op geen enkele manier over de goederen te beschikken, noch in volle eigendom, noch door een borg- of zekerheidsstelling, vóór de integrale betaling van de prijs.

Indien de betaling niet verricht is op de voorziene vervaldag, behoudt MATCH zich het recht voor om de terugbezorging van de goederen te vragen, met een vergoeding voor eventuele waardevermindering of beschadiging ervan, onverminderd alle andere schadevergoedingen en intresten.

ARTIKEL 14 - MEDEDELING VAN DE OMZET

De Leverancier zal de gefactureerde omzet excl. btw (per afdeling of groepering) meedelen die hij heeft gerealiseerd met MATCH, maandelijks en op het einde van elk jaar uiterlijk tegen 15/1 van het volgende jaar.

ARTIKEL 15 - VERTROUWELIJKHEID

De Leverancier verbindt zich ertoe, zowel tijdens de hele duur van onderhavige overeenkomst als later, ongeacht de oorzaak van de eventuele verbreking of niet-verlenging van onderhavig contract, om niets openbaar te maken en een strikte vertrouwelijkheidsplicht na te leven met betrekking tot de verzamelde informatie en de voorwaarden overeengekomen in het kader of naar aanleiding van de onderhandelingen over het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Hij verbindt zich er bovendien toe om deze informatie enkel te gebruiken in het strikte kader van onderhavig contract.

MATCH behoudt zich het recht voor om schadevergoedingen en intresten te eisen voor de geleden schade in geval van niet-naleving van deze clausule.

ARTIKEL 16 - SCHADEVERGOEDINGEN

16.1. Niet-naleving van de “GS1”-codificatieregels

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de Leverancier de “GS1”-codificatieregels naleven die op www.gs1.orgbeschikbaar zijn voor de etikettering en markering van zijn producten. In geval van vergeten of foutieve codificatie kan de betrokken vennootschap van de groep Louis Delhaize de producten onmiddellijk zonder kosten of vergoeding van welke aard ook terugsturen, of een forfaitaire vergoeding eisen van 400 euro per foutieve EAN-code, met dien verstande dat voor de berekening van de vergoeding slechts één “foutieve” EAN-code geldt voor alle producten met dezelfde EAN-code.

16.2. Administratieve kosten voor logistieke wijzigingen

Voor alle logistieke wijzigingen van het bestaande productassortiment in de betrokken verkooppunten van de vennootschappen van de groep Louis Delhaize is de Leverancier ertoe verplicht het logistieke platform (of de betrokken verantwoordelijke indien een rechtstreekse levering aan het verkooppunt is overeengekomen) minstens 30 kalenderdagen op voorhand schriftelijk te verwittigen.

Het leveringsdocument van de producten moet alle elementen bevatten die nodig zijn voor de identificatie en de controle van de aard en het aantal geleverde producten, zonder enige onduidelijkheid over de aard en de ontvangen hoeveelheden, met name minstens:

• Het bestelnummer van de vennootschap van de groep Louis Delhaize en het nummer van de afdeling, indien vermeld op de bestelling

• De EAN-code per artikel (indien display, EAN-code van detail)

• De streepjescode van de EAN-code (zeer wenselijk)

• De productcodes indien vermeld op de bestelling

• De beschrijving van het artikel

• De geleverde hoeveelheid

• Uiterste consumptiedatum of vervaldatum (voedingsproducten)

Als de Leverancier niet is overgegaan tot de verplichte melding van de wijzigingen minstens 30 kalenderdagen op voorhand, behoudt de vennootschap van de groep Louis Delhaize zich het recht voor om een forfaitaire vergoeding te eisen van 250 euro per verkeerde referentie geleverd op platform (EAN-code, verpakking, palletisering, ...), met dien verstande dat voor de berekening van de vergoeding slechts één verkeerde referentie geldt voor alle producten met dezelfde referentie.

16.3. Laattijdige mededeling van diverse statistische, traceerbaarheids- en milieugegevens (INTRASTAT, AFSCA, FOST +, VALORLUX, VALORFRIT, VALORLUB, ECOTAKSEN, Verpakkings- en Milieubijdragen, ...)

De betrokken vennootschap van de groep Louis Delhaize behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding te eisen in geval van 30 kalenderdagen vertraging in de mededeling van de informatie die de Leverancier wettelijk moet verstrekken. Deze administratieve vergoeding is vastgelegd op een forfaitair bedrag van 100 euro.

ARTIKEL 17 - DUUR

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de commerciële relaties tussen partijen tot uitdrukkelijke wijziging of intrekking. Indien er een jaarlijks commercieel akkoord bestaat, kunnen deze bepalingen enkel opgezegd worden op de jaarlijkse vervaldagen van de commerciële bepalingen en middels een voorafgaande kennisgeving van 6 maanden per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 18 - VERBREKING - OPZEGGING

Elk van de partijen kan onderhavig contract in de volgende gevallen beëindigen of opschorten per aangetekend schrijven en zonder voorafgaande ingebrekestelling:

- Faillissement of gerechtelijk akkoord

- Ontbinding of vereffening

- Niet-naleving door de Leverancier van zijn sociale en/of fiscale verplichtingen

- Beslag ten laste van de Leverancier

- Geprotesteerde wissels ten laste van de Leverancier

- Uitgifte van ongedekte cheques door de Leverancier

- Valse verklaring van omzet door de Leverancier.

Bovendien kan elke partij het contract beëindigen of opschorten in geval van schending door een van de partijen van een van haar verplichtingen, als door de andere partij niet op bevredigende wijze wordt gereageerd op de tekortkomingen die haar worden verweten, binnen de 8 werkdagen te rekenen vanaf de ingebrekestelling die hiervoor door de klager werd betekend per aangetekend schrijven. De opschorting of niet-levering van goederen in promotie is evenwel ten strengste verboden, op straffe van de inwerkingstelling van de schadevergoedingen voorzien in artikel 4.

ARTIKEL 19 - NIET-NALEVING VAN DE ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

Na drie niet-nalevingen van onderhavige algemene voorwaarden en bovenop de opgelegde boetes behoudt MATCH zich het recht voor om de commerciële relaties te verbreken. Deze verbreking ten laste en ten nadele van de Leverancier zal hem worden betekend per aangetekend schrijven. MATCH zal het recht hebben van deze Leverancier de integrale vergoeding van de geleden schade te eisen.

ARTIKEL 20 - WIJZIGING VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST

Onverminderd het recht voor MATCH om zijn algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen in overeenstemming met artikel 1, zullen de individuele en specifieke afwijkingen van onderhavige algemene aankoopvoorwaarden enkel geldig en bindend zijn voor de partijen als ze worden vastgelegd in een document dat wordt ondertekend door elke partij.

ARTIKEL 21 - NIET-UITOEFENING VAN EEN RECHT

Indien MATCH uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand doet van het gebruik van een recht, dan betekent dit niet dat MATCH afstand doet van het gebruik van dit recht op een ander moment.

ARTIKEL 22 - KENNISGEVINGEN

Elke melding, mededeling of aanvraag die betrekking heeft op de uitvoeringsvoorwaarden van onderhavige algemene aankoopvoorwaarden moet schriftelijk worden gericht aan de logistieke gesprekspartners van de betrokken verkooppunten.

1. COURTHEOUX, gevestigd en met maatschappelijke zetel in L-8018 STRASSEN, rue du Cimetière, vertegenwoordigd door Laurent Vanden Brande, Supply Chain Director

laurent.vandenbrande@match.be

2. MATCH, met maatschappelijke zetel in 6220 FLEURUS, Route de Gosselies 408, vertegenwoordigd door Laurent Vanden Brande, Supply Chain Director

laurent.vandenbrande@match.be

ARTIKEL 23 - BIJLAGEN

De eventuele bijlagen bij onderhavige algemene aankoopvoorwaarden maken integraal deel uit van deze voorwaarden.

ARTIKEL 24 –ENGAGEMENTEN EN VOORUITGANGSCONTRACTEN

De vennootschappen zetten de Leverancier ertoe aan vooruitgangscontracten te onderhandelen en af te sluiten, met de bedoeling aanvullende actieplannen door te voeren die een collaboratieve aanpak versterken (betrouwbaarheid van het productaanbod, aankondigingstermijn, gedeelde vooruitzichten, vooruitgeschoven voorraden, anticipatievoorraden, dematerialisatie van documentstromen, …).

Deze logistieke schema’s zullen het voorwerp uitmaken van een specifiek akkoord tussen de vennootschappen en de Leverancier.

In bepaalde gevallen en via het afsluiten van een vooruitgangscontract kan een afwijkende servicegraad worden onderhandeld, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal specifieke kenmerken van de Leverancier.

De Partijen verbinden er zich in dit vooruitgangscontract toe om samen te werken en tijdens de uitvoering van onderhavige voorwaarden voorstellen uit te werken die het mogelijk maken:

· de servicegraad voor magazijn en consument te verbeteren

· de voorraden van magazijnen en winkels te beperken, vooral via schema’s van vooruitgeschoven voorraad, just-in-time en pooling

· de bestelcyclus in te korten

· de operationele processen in de magazijnen en winkels te verbeteren

· de administratieve en logistieke kosten te verlagen

· het transport te optimaliseren

· de kwaliteit van de gegevens te verbeteren (productreferenties, EDI, leesbaarheid van de colli, enz.)

ARTIKEL 25 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSPRAAK

Onderhavige algemene voorwaarden, de commerciële relaties tussen partijen en elk geschil met betrekking tot de bestelling, de levering en/of de betaling van de goederen en diensten in kwestie zijn in principe onderworpen aan het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijke arrondissement Charleroi, onder voorbehoud van de specifieke modaliteiten die gelden voor de merken.

MATCH behoudt zich evenwel het recht voor om elk geschil te laten behandelen door rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn krachtens het Gerechtelijk Wetboek.

ARTIKEL 26 - VARI

Onderhavige algemene voorwaarden vervangen de vroegere algemene voorwaarden en zijn onmiddellijk van toepassing op de lopende commerciële en contractuele relaties.

Mocht één artikel of meerdere artikels van onderhavig contract om eender welke reden ongeldig worden, dan zou deze omstandigheid niet tot gevolg hebben dat dit contract volledig nietig wordt of dat de andere bepalingen niet uitgevoerd kunnen worden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden heeft de Franse versie voorrang.