icon-news
News /
Vergeet niet om de €uromatch die je nog hebt te gebruiken voor 3 maart.

Wettelijke vermeldingen

Onze website is ontwikkeld door Match nv, in samenwerking met Buro 13 voor het technische gedeelte en het design.

Privacy.

Match nv heeft alles in het werk gesteld om de privacy te verzekeren van iedereen die verbinding maakt met zijn website, met naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (GDPR) en de toepasselijke Belgische wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking is, in België, Match nv, Route de Gosselies 408 in 6220 Fleurus, met ondernemingsnummer 0426.985.288 dpo@match.be. Wanneer klanten hun identiteitsbewijs voorleggen aan de Data Protection Officer, hebben ze recht van toegang, recht van verbetering, recht op wissing, recht van verzet, recht op beperking en recht op overdraagbaarheid in het kader van GDPR. Ze hebben ook het recht klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit en kunnen op elk moment hun toestemming intrekken voor het toesturen van aanbiedingen, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Al deze gegevens worden bewaard in Europa en alles wordt in het werk gesteld om ze te beschermen tegen verlies, verspreiding of ongeoorloofde toegang.

Recht van toegang en controle van de gegevens.

U kan op elk moment toegang krijgen tot de gegevens die Match Supermarkten over u bezit of controleren of u bent opgenomen in de database van Match Supermarkten.

Recht van verzet.

U kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Match Supermarkten.

Recht van verbetering.

U kan ons op elk moment laten weten welke verbeteringen we moeten aanbrengen aan uw persoonsgegevens.

Er gebeurt niets zonder uw toestemming!

Door verbinding te maken met de website van Match Supermarkten aanvaardt u de voorwaarden in onderhavige wettelijke vermeldingen en door ons persoonlijke informatie te verstrekken geeft u ons toestemming die te gebruiken conform het charter. Als u niet akkoord gaat met de daarin opgenomen principes, moet u onze website verlaten.

Inhoud en gebruik van persoonlijke informatie.

Onder “persoonlijke informatie” wordt verstaan elke informatie die toelaat een persoon te identificeren. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om een naam, adres, telefoonnummer, klantenkaartnummer of e-mailadres. Ook het surfen op onze website kan met zich meebrengen dat u ons persoonlijke informatie meedeelt. Deze informatie kan door Match Supermarkten worden verzameld en later hergebruikt, bijvoorbeeld om u de lancering van een wedstrijdspel of een promotieaanbieding aan te kondigen die zijn voorbehouden voor de bezoekers van onze website.

Hoe gebruikt Match Supermarkten uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die we verzamelen bij uw bezoek aan de website van Match Supermarkten worden door Match Supermarkten enkel gebruikt om onze website te verbeteren en om u diensten aan te bieden die beter op uw behoeften zijn afgestemd. Weet echter dat we alleen met uw toestemming contact met u opnemen om onze aanbiedingen voor te stellen. Wil u dat we u in de toekomst niet meer contacteren, volg dan de instructies in onderstaande rubriek “Hoe neemt u contact met ons op?”.

Hoe neemt u contact met ons op?

Omdat dit charter tot doel heeft uw privacy te beschermen, horen we graag uw wensen en commentaren. Aarzel niet ons te informeren over gelijk welke inbreuk op uw privacy ten gevolge van uw bezoek aan de website van Match Supermarkten. We bezorgen u een antwoord binnen een redelijke termijn. Als u in de toekomst na een bezoek aan de website van Match Supermarkten niet meer gecontacteerd wenst te worden, neem dan contact met ons op via de contactmodule. U beschikt over het recht van inzage en verbetering van uw gegevens en over het recht van verzet. U kan inlichtingen bekomen in het openbare register bijgehouden door de Gegevensbeschermingsautoriteit (conform het GDPR-reglement), voor zover u een verklaring indient bij dpo@match.be.

Merken en logo’s.

De merken van Match Supermarkten en zijn partners, met inbegrip van de logo’s op de website, zijn gedeponeerde merken en daardoor beschermd door het industriële eigendomsrecht. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hun eigenaars is het gebruik van deze merken of logo’s verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van een merk of logo vormt een misdrijf van namaking en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Hyperlinks.

Behalve indien de betrokken website informatie en/of inhoud met een illegaal of pornografisch karakter zou verspreiden, is het mogelijk een link van gelijk welke website naar de website van Match Supermarkten (homepage of interne pagina) aan te maken, op voorwaarde dat Match Supermarkten daarvan vooraf wordt verwittigd via een e-mail aan de webmaster. Hyperlinks op de website kunnen doorverwijzen naar andere websites. Uw bezoek aan deze websites valt volledig onder uw verantwoordelijkheid. Match Supermarkten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanbieden van deze hyperlink en de inhoud op de website in kwestie. U kan Match Supermarkten in geen geval aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door het gebruik van een website van derden toegankelijk via de website van Match Supermarkten. Elke gebroken link of elke link naar een website met illegale of pornografische inhoud kan worden gemeld aan de webmaster. Elk ander niet expliciet in onderhavige voorwaarden voorzien gebruik is niet toegestaan en vereist de voorafgaande geschreven expliciete toestemming van Match Supermarkten.

Cookies.

Match Supermarktenkan niet-persoonlijke informatie tijdens het surfen op de website automatisch verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website worden gebruikt om een gebruiker te herkennen en zo het gebruik van de site te vergemakkelijken en te personaliseren. Cookies zijn geen programma’s. Ze kunnen in geen geval en op geen enkele manier het systeem van de surfer verstoren of beschadigen, noch bestanden vernietigen of een programma aantasten. Ze worden gebruikt om informatie te bekomen over de geraadpleegde pagina’s en over de data en uren van die raadpleging. Match Supermarkten controleert niet het gebruik dat van cookies wordt gemaakt door het gebruik van de functies van uw browser. We herinneren er echter aan dat voor bepaalde functies van de website het gebruik van cookies onontbeerlijk is (personalisering, alerts, …).

Wat zijn “cookies”?

Cookies zijn bestanden die door een websitebeheerder, in casu Match Supermarkten, worden verstuurd naar de harde schijf van de surfer, waardoor de beheerder de surfer kan identificeren en onthouden wanneer hij verbinding maakt met de site. Match Supermarkten kan het systeem van cookies gebruiken om informatie te verzamelen bij uw bezoek aan onze website. Op die manier komen we te weten welke delen van onze website u interesseren. Match Supermarkten leert uw interessepunten dan beter kennen en kan u informatie bezorgen die is afgestemd op uw behoeften. Dankzij deze cookies hoeft u ook niet telkens opnieuw gegevens in te voeren die u ons al hebt meegedeeld, omdat ze zich herinneren dat u deze informatie reeds op een eerdere datum hebt doorgegeven. U kan het bestaan van deze cookies detecteren en ze indien gewenst verwijderen.

Geschillen.

Deze website is aangemaakt in België. Door deze website te gebruiken aanvaardt u de hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan het feit dat Match Supermarkten bezwaar kan aantekenen omwille van feiten van contractuele of strafbare aard. Elk geschil in verband met de interpretatie of uitvoering van een contractuele verbintenis voorzien op deze website valt uitsluitend onder de bevoegdheid van Belgische rechtbanken die het Belgische recht toepassen. Elke reproductie van deze website of onderdelen ervan is verboden.

Waarschuwing.

Match Supermarkten behoudt zich de mogelijkheid voor de toegang tot diensten waarvoor een identificatie nodig is te beperken of te weigeren bij niet-naleving van deze algemene voorwaarden of in het geval er een klacht wordt ingediend. Match Supermarkten behoudt zich de mogelijkheid voor de toegang tot zijn website te weigeren aan de gebruiker die:

- op de website berichten van publicitaire of promotionele aard verspreidt die ingaan tegen de openbare orde of de goede zeden, die gewelddadig, racistisch of revisionistisch zijn, die oorlogsmisdaden goedpraten, die kwetsend of grof zijn, die ingaan tegen auteurs- of aanverwante rechten, het recht van toepassing, het merkenrecht, het portretrecht of het recht op privacy, of die een inbreuk vormen op gelijk welke andere wettelijke of reglementaire bepaling in voege.

- een overbelasting van de server veroorzaakt, met name door de website te gebruiken voor het versturen van ongevraagde publiciteit.

De nietigverklaring van één of meerdere bepalingen voorzien in de algemene gebruiksvoorwaarden door een gerechtelijke beslissing brengt niet de nietigheid van de andere bepalingen met zich mee.

Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht.

Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke probleem in verband met interpretatie of uitvoering valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Wijziging van het charter.

Dit charter en de daarin opgenomen principes kunnen op elk moment door Match Supermarkten worden gewijzigd. Match Supermarkten verbindt zich ertoe u zo snel mogelijk van deze wijzigingen op de hoogte te brengen en vraagt u vriendelijk deze pagina van onze website regelmatig te raadplegen.

Onze promotieaanbiedingen.

Onze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad en/of het jaartal strekt, en verkrijgbaar naargelang het betrokken verkooppunt. Prijzen voor normale kleinhandelshoeveelheden, behoudens publicatiefouten of vergetelheden.

Publicatie van promotionele of gewone verkoopprijzen.

Alle opgegeven prijzen zijn indicatief. Ze kunnen verschillen van de prijzen opgegeven in de winkel.