Algemene aankoopvoorwaarden

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VOOR LEVERANCIERS VAN:

MATCH NV, met maatschappelijke zetel te B-6220 Fleurus, Route de Gosselies408; BTW BE 0426.985.288 - RPR Charleroi

en

PROFI NV, met maatschappelijke zetel te: B-6220 Fleurus, Route de Gosselies 408; BTW BE 0401.002.156 – RPE Charleroi

(hierna “de Koper” genoemd)

Bijgewerkt op 02/06/2021

ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Algemeen – De onderhavige algemene aankoopvoorwaarden (hierna de “AAV”) leggen de voorwaarden vast die van toepassing zijn op de commerciële betrekkingen tussen de Koper enerzijds en zijn leveranciers (hierna “de Leverancier”) anderzijds.

Deze AAV zijn een bepalende factor voor het afsluiten van de overeenkomst uit hoofde van de Koper.

De aanvaarding van bestellingen of van een koopovereenkomst geldt uit hoofde van de Leverancier als integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AAV. Ze zijn van toepassing ongeacht hoe de bestelling wordt geplaatst (via computerverbinding, e-mail, fax, brief ...) en zelfs indien ze niet vermeld staan op de bestelbon.

De Leverancier ziet dus uitdrukkelijk af van alle bepalingen of voorwaarden die afwijken, verschillen van of strijdig zijn met deze AAV en dit ongeacht de formulering van zijn eigen bepalingen of voorwaarden in dit verband, tenzij het bestuur van de Koper van zijn kant, er vooraf en schriftelijk mee zou hebben ingestemd.

Iedere volgende bestelling die mondeling, telefonisch, per computer, fax of welk ander middel ook wordt geplaatst, is en blijft exclusief onderworpen aan deze AAV, zelfs al bevatten de documenten of facturen die de Leverancier daarbij opmaakt enige andere algemene voorwaarden.

Bij weigering om deze AAV – of iedere later aangenomen versie ervan overeenkomstig artikel 1.2 van de AAV – toe te passen op een bestelling of een koopovereenkomst, heeft de Koper het recht om alle bestellingen op te schorten totdat overeenstemming over de toepasselijke voorwaarden wordt bereikt.

1.2. Wijzigingen van de AAV – De AAV zoals gepubliceerd op de website van de Koper, kunnen door de Koper eenzijdig worden gewijzigd. De aldus aangepaste algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op de contractuele betrekkingen tussen partijen indien niet schriftelijk betwist door de Leverancier binnen 10 kalenderdagen volgend op de kennisgeving van de nieuwe voorwaarden, ongeacht of dit gebeurt per brief, fax, e-mail, terugzending naar het webadres ...

1.3. Individuele afwijkingen – Onverminderd het recht van de Koper om zijn AAV eenzijdig aan te passen overeenkomstig artikel 1.2, zijn de individuele en specifieke afwijkingen van deze AAV maar geldig en bindend voor partijen voor zover schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 2. PRIJS

2.1. Prijsbepaling – De prijzen, met inbegrip van alle kortingen van welke aard ook, worden bepaald in onderlinge overeenstemming. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle zendingen franco gestuurd. Er wordt geen enkel voorschot op vrachtbrief aanvaard.

De Leverancier verbindt zich ertoe aan de Koper prijsvoorwaarden te bieden waarmee hij zich, na toepassing van zijn gebruikelijke winstmarge, kan positioneren onder de aanbieders van de voordeligste openbare prijzen op de markt van het land waarvoor de producten bestemd zijn. Ieder uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord over een tarief zal van rechtswege ten einde lopen wanneer het de Koper niet langer in staat stelt om zich af te stemmen op de marktprijs van de concurrerende ondernemingen.

Onder voorbehoud van artikel 2.22.2 hierna, zijn de op de bestelbon van de Leverancier vermelde prijzen vast, niettegenstaande andersluidende aanduidingen of bepalingen van de Leverancier.

De Leverancier verbindt zich ertoe om aan de Koper promotievoorwaarden te bieden die hem in staat stellen om zich, na toepassing van zijn gebruikelijke promotionele winstmarge, op een lijn te plaatsen met de beste promoties geboden op de Belgische en Luxemburgse markt.

Voor bevestigde promoties zal geen enkele latere afzwakking van de promotie worden aanvaard, noch op niveau van de toegekende promotiekortingen, noch wat betreft de aan de consumenten toegekende voordelen.

De Koper bepaalt te goeder trouw en naar gelang zijn behoeften, het volume promotionele bestellingen voor al zijn winkels. Contingentering of beperking van zijn bestellingen zal aanleiding geven tot de logistieke sancties bepaald in artikel 4.3.

De Koper factureert alle tijdens de promotieperiode aan zijn klanten toegekende voordelen (bijvoorbeeld multiple buy-acties en getrouwheidsaanbiedingen), inclusief alle belastingen, commerciële en administratieve kosten aan de Leverancier.

2.2. Tariefwijzigingen – Iedere tariefwijziging moet gerechtvaardigd zijn door economische en objectieve elementen en langs elektronische of gewaarborgde gedematerialiseerde weg worden voorgesteld aan de Koper of, in voorkomend geval, aan de aankoopcentrale van de Louis Delhaize Groep, ten minste 3 maanden voordat ze van kracht wordt. Hierbij wordt opgemerkt dat geen enkele tariefwijziging kan ingaan in de maanden juli, augustus of december, wat betekent dat, indien de opzeggingstermijn van 3 maanden verstrijkt tijdens één van die maanden, de inwerkingtreding van de tariefwijziging automatisch wordt uitgesteld tot de eerstvolgende geldige dag.

Voor alle producten van collecties en seizoensevenementen die 3 tot 12 maanden vooraf worden besteld, zal geen enkele prijsverhoging worden aanvaard na de plaatsing van die specifieke bestellingen.

ARTIKEL 3. FACTURATIE EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1. Facturatie – Alle facturen worden in één exemplaar gericht aan de Koper in de vorm van een standaard pdf-bestand (ISO – 32000) per e-mail, via een geharmoniseerd Order to Cash-bericht GS1 HO2C INVOIC (EDI), of per post. Op de factuur moeten volgende gegevens vermeld staan: het leveringsadres, het factuuradres, het bestelnummer en het nummer van de leveringsbon, het afdelingsnummer en de artikelcode, de streepjescode, de omschrijving, de hoeveelheid (totaal per artikel), de eenheidsprijs (uitgesplitst in brutoprijs, factuurkorting en gefactureerde nettoprijs voor elk artikel), de totale prijs, de Intrastat-code, het douanetarief (bij invoer), het gewicht en de afmetingen van het artikel en het totale gewicht. Onderaan de factuur wordt een overzicht gegeven van de belastingen en kosten (met toepasselijk btw-tarief).

De facturen zijn opgemaakt per artikelcode van de Koper, artikelcode van de Leverancier of oplopende EAN-code.

De e-mail bevat één bijlage, met de factuur of creditnota (een enkele factuur/creditnota per pdf- document), alsook alle bewijsstukken (ontvangstbons enz.). Zo mogelijk bevat de e-mail geen andere tekst. In de onderwerpregel van de e-mail wordt de factuur zelf geïdentificeerd, aan de hand van de factuurreferentie of factuurdatum.

Facturen die in pdf-formaat worden verzonden, worden niet meer op papier met de post verstuurd.

Goederen die het voorwerp zijn van afzonderlijke bestelbonnen, worden afzonderlijk gefactureerd. Goederen van verschillende afdelingen mogen niet op eenzelfde factuur gegroepeerd worden.

Teruggestuurde verpakkingen en leeggoed, alsook geretourneerde goederen (met verwijzing naar het ordernummer) worden afzonderlijk gecrediteerd (aparte creditnota).

Bij door de Leverancier toegezegde samenwerkings- en/of promotieacties, richt de Koper een handelsfactuur aan de Leverancier, overeenkomstig artikel 2.1, laatste lid.

3.2. Betalingstermijnen – In afwijking van de aanvullende bepalingen van het toepasselijke recht krachtens artikel 23.1, wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat:

 • alle facturen van de Leverancier (tenzij anders overeengekomen) betaalbaar zijn binnen 90 dagen einde maand van ontvangst van de factuur (of levering indien de factuur aan de levering voorafgaat) door overschrijving op zijn bankrekening;
 • de eventuele verwijlinteresten die de Leverancier zou kunnen vorderen:
 • maar beginnen te lopen 15 dagen na een aangetekende ingebrekestelling die zonder gevolg is gegeven;
 • worden vastgesteld op basis van het Euribor-tarief op 1 maand.

In afwijking van het vorige lid, bedraagt de betalingstermijn 60 dagen vanaf de factuur of vanaf de definitieve goedkeuring van de goederen overeenkomstig artikel 5.2 hierna, wanneer de Leverancier een KMO is en het Belgisch recht van toepassing is.

3.3. Betalingsvoorwaarden - Met het oog op de veiligheid van de betalingen, worden de facturen uitsluitend betaald aan order van de Leverancier. Zo ook mag bij factoring, de betaling enkel gebeuren ten gunste van een financiële instelling die door de Koper is erkend.

Onder voorbehoud van toepassing van de relevante bepalingen van dwingend recht, kan de Koper in geen geval hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de facturen van de Leverancier aan diens onderaannemers en vervoerders. Het enige toepasselijke recht in dat geval, is dat bepaald overeenkomstig artikel 23.1 hierna.

ARTIKEL 4. LEVERINGSTERMIJNEN EN VOORWAARDEN

4.1. Algemeen – De voor de leveringen voorziene termijnen zijn strikt. De Leverancier verbindt zich ertoe de bestelde hoeveelheden te leveren en de bij de bestelling bepaalde datums, leveringstermijnen en -voorwaarden strikt te respecteren.

Alle goederen moeten, op straffe van weigering, vergezeld zijn van een gedetailleerde leveringsbon, in tweevoud, waarop het bestelnummer vermeld staat. Tevens moeten ze vergezeld zijn van alle verplichte documenten in het kader van de wettelijke aangiften, zoals accijnsdocumenten, AGD, Sanitel-document, traceergegevens ...

Bij niet-naleving van een van deze voorwaarden, behoudt de Koper zich het recht voor om de bestelling te annuleren, de goederen terug te sturen of de levering geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder dat de Leverancier recht heeft op enige vergoeding of compensatie. De kosten van terugzending en terugname van de goederen zijn ten laste van de Leverancier.

De Leverancier is aansprakelijk voor alle verlies of schade tijdens het vervoer.

Levering: de Leverancier moet zich vergewissen dat de vervoerder die hij aanstelt in staat is om de goederen naar behoren en met strikte inachtneming van de geldende gezondheids-, kwaliteits- en veiligheidsregels te leveren (met name wat betreft de te handhaven temperatuur, versheid en rijpheid van de producten, gewicht, kaliber, conforme verpakking en etikettering, bij ontvangst gegarandeerde levensduur van de producten, THT/TGT-datum ...) en om de dag en tijdstip van de afspraak te respecteren overeenkomstig de vervoerswetgeving. Het lossen gebeurt door de vervoerder.

4.2. Boetes voor laattijdige levering – Bij een vertraging van een uur of meer op de geplande leveringsdatum, zal de Leverancier een vergoeding verschuldigd zijn voor administratieve en logistieke kosten ten belope van maximum € 50 excl. btw per uur vertraging, wegens het niet nakomen van de afspraak. Dit bedrag wordt niet gecumuleerd met de schadevergoeding die in voorkomend geval wordt aangerekend per dag vertraging.

Bij niet-levering op de vastgestelde leveringsdatum, is de Leverancier van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling administratieve en logistieke kosten verschuldigd ten belope van 2% van de waarde van de bestelling excl. btw met een minimum van € 125 per referentie, per dag vertraging.

Betreft het een levering in het kader van een promotieactie (via de folders van de Koper of ieder ander medium), dan zal naast de in de vorige alinea bepaalde kosten wegens vertraging, een schadevergoeding worden aangerekend. Deze is vastgesteld op 5% van de waarde excl. btw van de bestelde producten die te laat zijn geleverd, met een minimum van € 125 per referentie, per dag vertraging.

Bij herhaling binnen 12 maanden na de vertraging die heeft geleid tot toepassing van de bovengenoemde schadevergoeding, worden alle in de vorige alinea's bepaalde bedragen automatisch verdubbeld.

De partijen zijn het eens dat deze boetes en schadevergoedingen in verhouding zijn tot het voorzienbare nadeel dat de Koper zou kunnen lijden bij niet-naleving van de leveringstermijnen door de Leverancier.

4.3. Servicegraad en logistieke vergoedingen

4.3.1. Voor alle productcategorieën moet een bepaalde servicegraad worden bereikt – De servicegraad is de verhouding tussen het “bestelde”, rekening houdend met de operationele context, en het geleverde, in aantal VEC (Verkoopeenheid Consument) (de “Servicegraad”), berekend overeenkomstig artikel 4.3.2.

De Servicegraad ten aanzien van de Leverancier wordt in de bevoorradingsketen vastgesteld ter hoogte van de plaats van levering of ophaling.

Hij wordt beschouwd als een belangrijk element om de kwaliteit van de dienstverlening van de Leverancier en de servicegraad aan de consument te beoordelen, wat het gemeenschappelijk doel blijft van de partijen.

De maandelijkse servicegraad van de Leverancier moet gelijk zijn aan of hoger dan:

 • 98,5% voor de permanente producten;
 • 98,5% voor de producten die beheerd worden volgens het “just-in-time”-principe, waarvan de Koper dus geen voorraden in zijn opslagplaatsen aanhoudt;
 • 100% voor de producten in promotie, rekening houdend met de risico’s die de Koper loopt (controle door administratieve overheden, sancties en klachten van klanten) bij de verhandeling van promotionele producten.

4.3.2. De Servicegraad wordt berekend als volgt: alle leveringen van een kalendermaand (van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van diezelfde maand) worden vergeleken met de overeenkomstige bestellingen: het in de overeengekomen termijn geleverde aantal producteenheden (uitgedrukt in VEC) ten opzichte van het rechtsgeldig bestelde aantal producteenheden.

De berekening houdt rekening met niet-levering of onvolledige levering en weigering van niet-conforme producten.

Bij de berekening van de Servicegraad wordt echter geen rekening gehouden met de volgende elementen:

 • de gebreken die toe te schrijven zijn aan de Koper (bestelling van stopgezette producten, gebruik van niet-actieve codes, ...);
 • laattijdige levering op de geplande leveringsdatum (zie artikel 4.2).

De Servicegraad wordt berekend aan de hand van volgende formule:

Effectief geleverde hoeveelheid VEC / Bestelde hoeveelheid VEC * 100

Het niveau en de kwaliteit van de maandelijkse Servicegraad worden gedeeld tussen de Koper en de Leverancier. De afwijkingen van de doelstellingen en de oorzaken daarvan worden op regelmatige basis geanalyseerd door de voorraadbeheerders van de Leverancier en de Koper.

4.3.3. Logistieke vergoedingen bij ontoereikende servicegraad– Bij het niet-bereiken van de servicegraad zoals beschreven in artikel 4.3.1, is de Leverancier van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse logistieke vergoeding verschuldigd, berekend aan de hand van volgende formule:

 • 10% x gefactureerde waarde, exclusief btw en accijnzen, van de permanente en just-in-time producten die in de betrokken maand werden besteld maar niet binnen de overeengekomen termijn werden geleverd, berekend tegen de door de Leverancier en Koper overeengekomen prijzen.

20% x gefactureerde waarde, exclusief btw en accijnzen, van de promotionele producten die in de betrokken maand werden besteld maar niet binnen de overeengekomen termijn werden geleverd, berekend tegen de door de Leverancier en de Koper overeengekomen prijzen.

Indien voor eenzelfde maand, de Servicegraad voor de promotionele producten geen 100% en de maandelijkse Servicegraad geen 98,5% bedraagt, worden de logistieke vergoedingen verschuldigd voor elke in artikel 4.3.1 genoemde Servicegraad gecumuleerd.

De partijen zijn het eens dat deze vergoedingen in verhouding zijn tot het voorzienbare nadeel dat de Koper zou kunnen lijden wanneer de Leverancier de voorziene Servicegraden niet respecteert.

4.4. Principe van volledige vergoeding van de schade – De in artikel 4.2 en 4.3 voorziene vergoedingen zijn cumuleerbaar. Het totaal van de krachtens artikel 4.2 en 4.3 verschuldigde bedragen voor een bepaalde bestelling kan echter niet hoger zijn dan 20% van de totale waarde van de bestelling excl. btw.

De Koper behoudt zich bovendien het recht voor om volledige vergoeding te eisen van de geleden schade die niet gedekt zou zijn door de, in voorkomend geval aan een maximum verbonden, boetes voor laattijdige levering (artikel 4.2) of logistieke vergoedingen (artikel4.3).

De Koper zal nauwlettend toezien op de volledige vergoeding van zijn schade, met name in de volgende gevallen:

 • bij veelvuldige herhaling of in geval van specifieke, grootschalige promoties en acties;
 • wanneer de Leverancier de bestelde producten die het voorwerp zijn van een promotie niet kan leveren, in welk geval deze laatste zal opdraaien voor alle financiële gevolgen van de vertragingen en tekorten, en met name voor de sancties die de Koper hierdoor kan oplopen, de kosten die de Koper aangaat om zich te verdedigen en de schadeloosstelling van de klanten.

4.5. Verbintenissen en vooruitgangscontracten – De Koper spoort de Leverancier aan om vooruitgangscontracten te sluiten gericht op de uitvoering van aanvullende actieplannen ter bevordering van een op samenwerking gebaseerde aanpak (betrouwbaarheid van het productaanbod, aankondigingstermijn, gedeeld voorraadbeheer, vooruitgeschoven voorraden, anticipatievoorraden, dematerialisering van de stromen). Deze logistieke schema’s zullen worden vastgelegd in een bijzonder akkoord tussen de Koper en de Leverancier.

Van geval tot geval kan, via de afsluiting van een vooruitgangscontract, een bijzondere afwijkende Servicegraad worden overeengekomen, om rekening te houden met bepaalde specifieke kenmerken van de Leverancier.

In dat vooruitgangscontract zullen de partijen zich ertoe verbinden om samen te werken en tijdens de hele duur van uitvoering van deze voorwaarden, voorstellen te formuleren die het mogelijk maken:

 • de servicegraad voor de opslagplaatsen en consumenten te verbeteren;
 • de voorraden in de opslagplaatsen en winkels te beperken, in het bijzonder door te opteren voor vooruitgeschoven voorraden en just-in-time schema's;
 • de bestelcyclus in te korten;
 • de operationele processen in de opslagplaatsen en winkels te verbeteren;
 • de administratieve en logistieke kosten te drukken;
 • het vervoer te optimaliseren;

de gegevenskwaliteit te verbeteren (productreferenties, EDI, leesbaarheid van pakketten, enz.).

ARTIKEL 5. ONTVANGST – GOEDKEURING – BETWISTINGSTERMIJN – RETOUR VAN GOEDEREN

5.1. Ontvangst – De ontvangst van de goederen leidt tot eigendomsoverdracht. De ontvangstbon van de Koper is in dit opzicht het enige bewijskrachtige document, met uitsluiting van de leveringsbon.

De ontvangst van de goederen en de ondertekening van de ontvangstbon gelden slechts als kwijting uit boekhoudkundig oogpunt en qua gewicht. Ze dekken in geen geval de kwaliteit van de producten, hun bewaring of zichtbare of verborgen gebreken.

5.2. Goedkeuring en betwistingstermijn – De geleverde goederen moeten op alle punten voldoen aan de kwaliteitseisen, zowel intrinsiek, wat betekent dat ze moeten beantwoorden aan de specificaties en kenmerken die de Koper mag verwachten, als extrinsiek, wat slaat op de inachtneming van de regelgeving inzake etikettering en verpakking en de bestelde hoeveelheid. De goederen moeten in goede staat, fair en verhandelbaar zijn. Ze moeten in ieder opzicht voldoen aan de wetten, verordeningen, decreten en beroepspraktijken die gelden in België en/of het Groothertogdom Luxemburg en/of, in voorkomend geval, in het uiteindelijke land van bestemming van de goederen dat vooraf door de Koper is aangeduid. Het betreft hier met name de bepalingen betreffende fraudebestrijding, de gezondheids-, veterinaire en douanewetgeving, de veiligheid van personen, de reglementering inzake prijzen, etikettering, verpakking, merken en octrooien. De goederen moeten ook voldoen aan de door de Leverancier aangegane verbintenis betreffende de minimale houdbaarheidsdatums en uiterste consumptiedatums, overeenkomstig artikel 10.1.

Goederen met gebreken en/of die niet overeenstemmen met de bestelling, worden geweigerd, ongeacht welke handtekening op de ontvangstbon staat.

Mogelijke redenen die de Koper kan aanvoeren om de goederen te weigeren zijn met name:

 • niet-naleving van de bij de bestelling bepaalde leveringsdatums, -termijnen en -voorwaarden;
 • niet-verhandelbaarheid van de producten;
 • niet-inachtneming van de essentiële elementen van de bestelling;
 • niet-inachtneming van de intrinsieke kenmerken van de producten (eigenschappen die de Koper mag verwachten/productspecificaties);
 • niet-naleving van de etiketteringsregels;
 • non-conformiteit van de verpakking;
 • niet-naleving van de verplichtingen inzake levensmiddelen;
 • niet-inachtneming van de uiterste consumptiedatums of minimale houdbaarheidsdatums die op alle of een deel van de geleverde producten zijn aangebracht overeenkomstig de door de Leverancier aangegane verbintenissen;
 • niet-naleving van de koudeketen: aangezien verse en diepgevroren producten vervoerd moeten worden bij gecontroleerde temperatuur, behoudt de Koper zich het recht voor om controles uit te voeren om na te gaan of de temperatuur van de producten voldoet aan de wet;
 • ongeschiktheid van het voertuig voor de vervoerde goederen.
  De goedkeuring van de goederen gebeurt na controle op de bij de bestelling bepaalde plaats van levering.
 • De voorlopige kwantitatieve goedkeuring (aantal pakketten) gebeurt door ondertekening van de ontvangstbon, op basis van het aantal geleverde pakketten.
 • De definitieve kwantitatieve goedkeuring, betreffende het precieze aantal exemplaren van het geleverde product en de kwalitatieve goedkeuring gebeuren:
  • binnen 48 uur na ontvangst voor verse producten;
  • binnen 8 dagen na ontvangst voor droge waren (kruidenierswaren);
  • binnen 15 dagen na ontvangst voor niet-voedingswaren.

Op het einde van het goedkeuringsproces ondertekent de Koper de leveringsbon en de transportbon. Hij vermeldt of hij de goederen geheel of gedeeltelijk aanvaardt of volledig weigert, formuleert eventueel voorbehoud en motiveert zijn beslissingen.

Alle ontbrekende producten, non-conformiteiten, afwijkingen of schade, enz. worden hetzij op de ontvangstbon vermeld of schriftelijk, per fax of elektronisch te kennen gegeven binnen de bovenbepaalde termijnen. De Leverancier heeft drie kalenderdagen de tijd vanaf de kennisgeving om de aangegeven tekorten, non-conformiteiten, afwijkingen, schade enz. te komen controleren. Alle ontbrekende producten, non-conformiteiten, afwijkingen, schade, enz. die niet binnen de drie kalenderdagen volgend op de kennisgeving door de Leverancier worden betwist, zullen in rekening worden gebracht: naar keuze van de Koper wordt ofwel een verzoek om creditnota aan de Leverancier gericht, of het bedrag wordt van rechtswege van de factuur in mindering gebracht.

Aangezien alle ontvangen goederen niet onmiddellijk en systematisch aan een nauwgezette controle onderworpen kunnen worden, is alle voorbehoud wegens non-conformiteit van de geleverde producten of de hoeveelheden (kwaliteitsgebreken, niet-naleving van de leveringstermijn of iedere andere tekortkoming aan de bij de bestelling bepaalde voorwaarden) in elk geval altijd ontvankelijk gedurende 15 dagen, niettegenstaande de hierboven bepaalde kortere termijnen.

5.3. Retour van goederen – Goederen die bij de voorlopige goedkeuring als niet-conform worden aangemerkt, kunnen van rechtswege naar de Leverancier worden teruggestuurd op kosten van deze laatste en dit ongeacht de handtekening en de vermeldingen die op de ontvangstbon zijn aangebracht.

Er wordt een verzoek om creditnota of terugbetaling opgesteld, zo nodig met gedetailleerde opgave van de betrokken artikelen en hun waarde.

De Koper behoudt zich tevens het recht voor om artikelen terug te sturen die een gebrekkig commercieel aspect vertonen (slechte verpakking, door de klant beschadigde verpakking om er promotieaanbiedingen af te halen, producten die ongeschikt zijn voor verkoop, ...).

ARTIKEL 6. CONFORME ETIKETTERING

6.1. Conforme etikettering – De Leverancier verbindt zich ertoe om op de etiketten van de verschillende producten alle vereiste gegevens op te nemen volgens de Belgische, Luxemburgse en Europese regelgeving (zie met name de lijst van EU-labels op de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu- labels_nl). Het betreft, zonder beperkend te zijn en voor wat de voedingsmiddelen aangaat, de voedingswaarde, de allergenen, de oorsprong, de ingrediënten, het land van herkomst ..., alsook eventuele gebruiksinstructies. De Leverancier verbindt zich ertoe om de gegevens die wettelijk op het etiket moeten voorkomen, op zijn minst in de taal of talen van het taalgebied waar het product op de markt wordt gebracht te stellen en dit voor alle producten. In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden de bovengenoemde gegevens verplicht in het Nederlands en het Frans op het etiket vermeld.

Om de naleving van de etiketteringsvoorschriften te garanderen, verbindt de Leverancier zich ertoe om zijn etikettering aan een erkende instantie (zoals Quality Partner) ter controle voor te leggen. Het bewijs van validering van de etikettering door de erkende instantie wordt overgemaakt aan de Koper. De Koper kan producten weigeren waarvan de etikettering niet door een erkende instantie is gevalideerd en zal in voorkomend geval de in artikel 6.2 bepaalde sancties toepassen.

Naast de etikettering, houdt de Leverancier zich aan de procedures inzake zelfcontrole, traceerbaarheid en verplichte kennisgeving. De Leverancier moet bekend zijn bij de bevoegde autoriteiten.

6.2. Gevolgen van niet-naleving van de etiketteringsvoorschriften – Vastgestelde inbreuken worden bestraft door het nationaal isoleren van de niet-conforme producten in alle logistieke centra en entiteiten van de Koper. De niet-conforme producten worden opnieuw ter beschikking gesteld van de betrokken Leverancier, die ze op zijn kosten en risico moet terugnemen en crediteren binnen drie dagen nadat de Koper de beschikbare voorraad van het betrokken product en de waarde ervan heeft meegedeeld. Bij herhaalde inbreuken zal de Leverancier van de lijst van Leveranciers worden geschrapt. De Koper houdt een lijst bij van de niet-conforme producten en de problematische Leveranciers.

6.3. Forfaitaire schadevergoeding – Voor iedere vastgestelde inbreuk is de Leverancier van het niet- conforme product een forfaitaire schadevergoeding van € 500 per product verschuldigd aan de Koper. De Leverancier is ook van rechtswege gehouden de Koper volledig te vrijwaren en te vergoeden voor alle schade die deze laatste zou lijden als gevolg van de niet-conforme etikettering van de producten, zoals maar niet beperkt tot de boetes die aan de Koper worden opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of elke andere bevoegde overheid ingevolge de controles en vastgestelde inbreuken, de inbeslagname van producten, enz.

ARTIKEL 7. LEEGGOED EN PALLETISERING

7.1. Leeggoed/Statiegeld – De geleverde en teruggenomen hoeveelheden pallets/dragers/leeggoed worden vermeld op de ontvangstbon. Ze worden bij de levering gefactureerd en bij de terugname gecrediteerd tegen een door de Koper en Leverancier overeengekomen tarief. De Leverancier verbindt zich ertoe zijn leeggoed systematisch terug te nemen binnen een termijn van ten hoogste 3 maanden na de levering. Hiervoor biedt hij zich aan bij de dienst leeggoed met een kopie van de ontvangstbonnen waarop het niet teruggenomen leeggoed vermeld staat. Leeggoed zal enkel teruggenomen worden op voorlegging van de ontvangstbon.

Na de genoemde termijn van 3 maanden wordt het leeggoed eigendom van de Koper.

7.2. Palletisering – Wanneer de in acht te nemen palletisering vermeld staat op de commerciële bestelbon, dan moet die palletisering verplicht worden gerespecteerd, behoudens latere, onderling overeengekomen afwijking. Voor alle leveringen op pallets worden uitsluitend “POOLING-pallets” gebruikt, tenzij gezamenlijk anders wordt overeengekomen. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zullen de pallets niet worden teruggegeven, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding.

De Leverancier moet er zijn vervoerder op wijzen dat als de palletisering niet conform is, een nieuwe, conforme pallet zal moeten worden gevormd om goedkeuring te verkrijgen. Bij weigering is de Leverancier een vergoeding verschuldigd van € 20 per niet-conforme pallet, onverminderd alle andere schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van een niet-conforme pallet.

ARTIKEL 8. RISTORNO’S EN UITGESTELDE KORTINGEN

8.1. Algemeen – Alle commissies, ristorno’s, voordelen ..., en in het algemeen alle door de Leverancier verschuldigde sommen, worden geacht verschuldigd te zijn aan de Koper (of in voorkomend geval, aan de aankoopcentrale van Louis Delhaize Groep); de betaling aan welke derde ook belet de Koper niet om die verschuldigde sommen voor zichzelf te vorderen.

Alle bedingen of voorwaarden die het recht op een ristorno beperken, zijn nietig.

Wanneer een ristorno of korting wordt berekend op basis van de gefactureerde omzet exclusief btw, is het in aanmerking te nemen bedrag het totaal bedrag, buiten de creditnota’s voor de ristorno’s en kortingen.

De ristorno’s op het einde van het jaar vormen slechts een overdracht van ristorno's op facturen op het einde van het jaar.

8.2. Provisioneel bedrag – De Koper kan maandelijks (of in voorkomend geval volgens een in het begin van het jaar vastgesteld tijdschema) aan de Leverancier een provisioneel bedrag opgeven voor alle ristorno's, bijzondere of algemene voorwaarden, uitgestelde kortingen, commerciële samenwerkingen, of ieder ander voordeel die hem in het kader van het commercieel akkoord voor het lopende jaar werden toegekend.

Voor de samenwerkingen wordt een factuur opgemaakt, voor de ristorno’s wordt een bewijsstuk uitgereikt.

Het provisioneel bedrag is contant betaalbaar.

8.3. Saldofiche – Op het einde van het commercieel akkoord voor het lopende jaar, wordt een saldofiche opgemaakt na verzameling van de nodige gegevens voor de vaststelling van alle bedragen en kortingen die de Leverancier verschuldigd is voor het hele jaar, rekening houdend met de door de Leverancier reeds betaalde provisionele bedragen. Voor de ristorno’s wordt een verzoek om creditnota opgesteld. De Leverancier verbindt zich tot vereffening van de ristorno’s, door verzending van een creditnota, en van de hem gefactureerde samenwerkingsacties uiterlijk tegen 15 februari van het jaar dat volgt op het betrokken boekjaar.

Het door de Leverancier verschuldigde saldo is contant betaalbaar.

8.4. Betalingsachterstand – Voor de toepassing van de bovenstaande bepalingen is er sprake van betalingsachterstand wanneer de door de Leverancier verschuldigde bedragen niet betaald zijn op hun vervaldag en/of wanneer de Leverancier de creditnota’s verstuurt na de contractueel voorziene datum.

In afwijking van de aanvullende bepalingen van het toepasselijk recht krachtens artikel 23.1 van de AAV (zie de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en de Luxemburgse wet van 18 april 2004 betreffende de betalingstermijnen en de verwijlinteresten), wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de verwijlinteresten die van de Leverancier gevorderd kunnen worden:

 • pas beginnen te lopen 15 dagen na een ingebrekestelling per aangetekende brief;
 • bepaald worden volgens de EURIBOR 1 maand.

Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur na een ingebrekestelling, een bijkomende forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9. VERREKENING

De Koper behoudt zich het recht voor om alle bedragen die de Leverancier verschuldigd is aan de vennootschappen van de groep van de Koper en alle bedragen die een van de vennootschappen van de groep van de Koper verschuldigd zou zijn aan de Leverancier, met elkaar te verrekenen.

Op dezelfde manier, kan elke vervallen reclamebijdrage in mindering worden gebracht van het bedrag van gelijk welke factuur.

ARTIKEL 10. CONFORMITEIT VAN DE GOEDEREN EN GARANTIES

10.1. Garanties – De Leverancier garandeert dat de verkochte producten in overeenstemming zijn:

 • met de normen en met alle Europese en Belgische en/of Luxemburgse wetgeving of wetgeving van het door de Koper aangeduide land indien de goederen voor een ander land bestemd zijn (en met name de bepalingen betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de consument, fraudebestrijding, prijsreglementering, etikettering (zie AAV, artikel 6.1), verpakking, handelsmerken en octrooien);
 • met de Belgische, Luxemburgse en Europese professionele gebruiken;
 • met de specificaties van de bestelbon.

De Leverancier garandeert bovendien dat:

 • elk van de aan de Koper te koop aangeboden producten in de Europese Economische Ruimte op de markt is gebracht door of met de toestemming van de houder van het merk en dat de geleverde producten of goederen in geen geval namaak zijn of inbreuk maken op een ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht op het grondgebied waar ze te koop worden aangeboden. Alle bedingen die het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Economische Ruimte beperken of aan bijzondere voorwaarden verbinden of die de vrijheid van de Koper voor het bepalen van zijn verkoopprijzen van de goederen beperken, zijn nietig;
 • de producten vrij zijn van verborgen en zichtbare gebreken.

Ingevolge het voorgaande, verbindt de Leverancier zich ertoe om voor elk product waarvoor dit nodig is, de inlichtingen te verstrekken waaruit blijkt dat het voldoet aan de geldende regelgeving in elk van de landen waar de producten op de markt worden gebracht, in de officiële talen van elk land.

Voor de bederfelijke producten verbindt de Leverancier zich, in onderlinge overeenstemming met de Koper, wat betreft de minimale houdbaarheidsdatums en uiterste consumptiedatums van de te leveren goederen.

Elk probleem in verband met de kwaliteit of de voedselveiligheid moet onmiddellijk door de Leverancier aan de kwaliteitsdienst van de Koper worden gemeld.

10.2. Gevolgen van niet-naleving van de garanties – De Leverancier is aansprakelijk voor alle inbreuken en/of schendingen van de wetgeving die van toepassing is op de geleverde goederen en producten en vrijwaart de Koper voor alle schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de op die goederen of producten toepasselijke wettelijke bepalingen. Bij niet-naleving van de in artikel 1010.1 bedoelde garanties, zal de Leverancier financieel opdraaien voor de gevolgen van een non-conformiteit of gebrek van het verkochte goed, onder meer voor het volgende:

 • informatiecampagne aan de consumenten, met dien verstande dat deze campagne gecoördineerd moet worden in overleg met de Koper;
 • terughalen van de gebrekkige producten bij de klanten en in de winkels;
 • minnelijke of gerechtelijke expertises;
 • schadeloosstelling van de Koper ten belope van de geleden directe en indirecte schade.

In dit opzicht wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor elke schending van deze garantie van conformiteit van de geleverde producten met de contractuele, wettelijke of reglementaire bepalingen en voor de volledige duur van elk van deze tekortkomingen, de Leverancier de volledige, eventueel verloren handelsmarge ten laste zal nemen met een minimum dat onherleidbaar is vastgesteld op 2.500 euro.

De Leverancier verbindt zich er ook toe de Koper te vrijwaren voor welke verstoring, verhaal, vordering, aanspraak of uitwinning ook vanwege derden ten aanzien van de Koper, alsook tegen iedere vordering die derden tegen de Koper zouden kunnen instellen ten gevolge van de verkoop, de aanbieding of de uitstalling voor verkoop van de door de Leverancier geleverde goederen en iedere veroordeling die de Koper uit dien hoofde zou kunnen oplopen en zal de kosten van verweer van de Koper voor zijn rekening nemen.

De Koper behoudt zich tevens het recht voor om, in geval van een non-conformiteit of gebrek van de door de Leverancier geleverde goederen, de lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

10.3. Sterkmaking – De Leverancier maakt zich sterk ten aanzien van de Koper dat zijn agenten, verkopers of andere tussenpersonen dezelfde conformiteitsgaranties bieden als die welke artikel 10.1 oplegt aan de Leverancier en dat zij de Koper in dezelfde mate vrijwaren voor alle schade die zou voortvloeien uit de non-conformiteit van de geleverde producten, overeenkomstig artikel 10.2.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Koper aanvaardt geen enkel beding van eigendomsvoorbehoud uit hoofde van de Leverancier.

In geval van verkoop van goederen door de Koper, blijven deze eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs, niettegenstaande enig andersluidend beding. De klant verbindt zich persoonlijk ten aanzien van de Koper om op geen enkele wijze over de goederen te beschikken, noch in volle eigendom, noch door ze in pand of als waarborg te geven voordat de prijs volledig is betaald. Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, behoudt de Koper zich het recht voor om de teruggave van de goederen te eisen, met compensatie voor eventuele waardevermindering of beschadiging, onverminderd elke andere schadevergoeding.

ARTIKEL 12. KENNISGEVING VAN DE OMZET

De Leverancier deelt maandelijks en op het einde van elk jaar uiterlijk op de 5de werkdag van het jaar daarop, de gefactureerde omzet mee, dit is de omzet exclusief btw (per afdeling of groepering) buiten creditnota’s voor de ristorno’s en kortingen, die hij met de Koper heeft gerealiseerd.

ARTIKEL 13. VERTROUWELIJKHEID

De Leverancier verbindt zich ertoe, tijdens de volledige duur van deze overeenkomst en gedurende 7 jaar na de beëindiging van de contractuele relaties tussen partijen, ongeacht de oorzaak van de eventuele beëindiging of niet-verlenging van deze overeenkomst, om niets openbaar te maken en om de strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen van de verkregen informatie en de overeengekomen voorwaarden in het kader van of naar aanleiding van de bespreking, de afsluiting of de uitvoering daarvan. De Leverancier zal erop toezien dat zijn personeelsleden en alle derden met wie hij dergelijke informatie deelt, gebonden zijn door eenzelfde geheimhoudingsverplichting.

Hij verbindt zich er ook toe om die informatie enkel te gebruiken in het strikte kader van de onderhavige overeenkomst.

Bij niet-naleving van deze bepaling behoudt de Koper zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor het geleden nadeel.

ARTIKEL 14. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke partij erkent dat zij, in het kader van het proces van ondertekening en uitvoering van de overeenkomst, door de andere partij en/of door derden op verzoek van een der partijen verstrekte persoonsgegevens (zoals, maar niet beperkt tot persoonsgegevens betreffende een werknemer) zal moeten verwerken. Elke partij:

 • zal die persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke; en
 • verbindt zich ertoe, wat betreft de door de andere partij verstrekte persoonsgegevens, zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Meer bepaald zal ze garanderen dat de verwerking van de persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant is en zal ze aan de betrokkenen een vertrouwelijkheidsverklaring ter beschikking stellen die voldoet aan de vereisten van de AVG.

Wanneer de Koper in een dergelijke context persoonsgegevens verstrekt aan de Leverancier, verbindt deze zich ertoe om de Privacyverklaring van de Koper (beschikbaar op de website van de Koper) aan de betrokken personen mee te delen.

ARTIKEL 15. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

De Leverancier verbindt zich ertoe de Belgische en Luxemburgse nationale wetgeving na te leven, alsook de bepalingen van de Europese en internationale verdragen betreffende kinderarbeid, gezondheid en milieu, en garandeert in elk geval dat bij de productie door de fabrikant of welke onderaannemer ook, geen enkele vorm van gedwongen of verplichte arbeid of kinderarbeid zal plaatsvinden in strijd met deze nationale wetten of met de internationale IAO-verdragen nr. 29, 105 en 138.

De Leverancier moet zich ook houden aan de regelgeving inzake de bestrijding van witwasprakijken en corruptie.

Dit omvat ook de toekomstige beleidslijnen in de bovengenoemde domeinen die vandaag in ontwikkeling zijn.

ARTIKEL 16. SCHADEVERGOEDINGEN

16.1. Niet-naleving van de “GS1”-codificatieregels – Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, moet de Leverancier zich houden aan de “GS1”-codificatieregels die beschikbaar zijn op gs1.org, voor de etikettering en markering van zijn producten. Bij het ontbreken of fouten in de codes, kan de Koper hetzij de producten onmiddellijk zonder kosten of vergoeding van welke aard ook terugsturen, hetzij een forfaitaire schadevergoeding eisen van 400 euro per foute EAN-code, met dien verstande dat er maar eenmaal een “foute” code in aanmerking wordt genomen voor alle producten met dezelfde EAN-code.

16.2. Administratieve kosten voor logistieke wijzigingen – Alle logistieke wijzigingen aan het bestaande productassortiment in de verkooppunten van de Koper moeten door de Leverancier ten minste 30 kalenderdagen op voorhand schriftelijk ter kennis worden gebracht van het betrokken logistiek platform (of de betrokken verantwoordelijke indien een directe levering aan het verkooppunt is overeengekomen).

Het leveringsdocument van de producten moet alle nodige elementen bevatten ter identificatie en controle van de aard en het aantal geleverde producten en mag geen enkele onduidelijkheid laten over de aard van de goederen en de ontvangen hoeveelheden. Deze gegevens omvatten op zijn minst:

 • Het bestelnummer en het afdelingsnummer, indien vermeld in de bestelling
 • De EAN-code per artikel (indien display, EAN-code van het detail)
 • De streepjescode van de EAN-code (zeer wenselijk)
 • De productcodes indien vermeld in de bestelling
 • De beschrijving van het artikel
 • De geleverde hoeveelheid
 • De uiterste consumptiedatum of vervaldatum (voedingsmiddelen)

Heeft de Leverancier de wijzigingen niet minstens 30 kalenderdagen op voorhand bekendgemaakt, dan heeft de Koper het recht om een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 250 euro per op het platform geleverde foute referentie (EAN-code, verpakking, palletisering, enz.), met dien verstande dat voor de berekening van de schadevergoeding slechts één verkeerde referentie geldt voor alle producten met dezelfde referentie.

16.3. Laattijdige kennisgeving van diverse statistische, traceer- en milieugegevens (INTRASTAT, FAVV, FAGG, FOST +, VALORLUX, VALORFRIT, VALORLUB, ECOTAKS, Verpakkings- en milieubijdragen ...) – Bij het aanmaken van het product in het systeem van de Koper, verbindt de Leverancier zich ertoe om onverwijld de verschillende statistische, traceer- en milieugegevens (INTRASTAT, FAVV, FOST+, VALORLUX, VALORFRIT, VALORLUB, ECOTAKS, Verpakkings- en milieubijdragen ...) aan de Koper mee te delen.

Ook bij een wijziging of een fout, verbindt de Leverancier zich ertoe onmiddellijk alle nuttige informatie te verstrekken.

Vanaf 7 kalenderdagen vertraging in de kennisgeving van de gegevens die de Leverancier gehouden is te verstrekken, heeft de Koper het recht om een administratieve vergoeding te eisen. Worden automatisch beschouwd als een dergelijke vertraging, het uitblijven van een antwoord binnen 7 kalenderdagen of een fout antwoord op een vraag om informatie van de Koper. Deze administratieve vergoeding is vastgesteld op een forfaitair bedrag van 500 euro.

16.4. Vergoedingen wegens laattijdige levering – Bij een vertraging in de levering, zijn de vergoedingen beschreven in artikel 4.2 verschuldigd.

16.5. Logistieke vergoedingen voor Servicegraad – Bij niet-inachtneming van de Servicegraad, zijn de vergoedingen bepaald in artikel 4.3.3 van toepassing.

16.6. Forfaitaire vergoeding wegens niet-naleving van de etiketteringsvoorschriften - Voor iedere vastgestelde inbreuk op de etiketteringsregels, is de forfaitaire vergoeding bepaald in artikel 6.3 verschuldigd.

16.7. Vergoedingen wegens niet betaling van de factuur na ingebrekestelling – Bij niet-betaling van een factuur, is de vergoeding bepaald in artikel 8.4 verschuldigd.

16.8. Schadevergoeding wegens niet-naleving van andere bepalingen van de AAV – De Koper behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding van de Leverancier te eisen voor het geleden nadeel bij niet-inachtneming van welke bepaling ook van de AAV en in het bijzonder van de artikelen 13 en 14.

16.9. Vergoeding van restschade – Bovendien behoudt de Koper zich het recht voor om een eventuele bijkomende schadevergoeding te eisen voor schade die de bovengenoemde vergoedingen te buiten gaat, en zo nodig een rechtsvordering in te stellen bij de bevoegde rechtbanken.

ARTIKEL 17. DUUR

Deze AAV zijn van toepassing op de commerciële betrekkingen tussen partijen tot ze uitdrukkelijk worden gewijzigd of ingetrokken. Indien er een jaarlijks commercieel akkoord bestaat, kunnen deze bepalingen enkel worden opgezegd op hun jaarlijkse vervaldag met opzegging bij aangetekende brief 9 maanden vooraf.

ARTIKEL 18. VERBREKING EN BEËINDIGING

Elke partij kan deze overeenkomst bij gewone aangetekende brief en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen of opschorten in de volgende gevallen:

 • Faillissement;
 • Gerechtelijke ontbinding of vereffening;
 • Niet-naleving door de Leverancier van zijn sociale en/of fiscale verplichtingen;
 • Beslag ten laste van een van de partijen;
 • Geprotesteerde wissels;
 • Uitgifte van ongedekte cheques;
 • Valse omzetaangifte door de Leverancier.

Bovendien kan elke partij de overeenkomst beëindigen of opschorten bij schending door een der partijen van een van haar verplichtingen, indien de andere partij nalaat op bevredigende wijze aan de aangeklaagde tekortkomingen te verhelpen binnen 10 werkdagen volgend op de ingebrekestelling die de klagende partij haar per aangetekende brief heeft gericht. Het is evenwel strikt verboden om leveringen van goederen bestemd voor promotieacties te annuleren of op te schorten, op straffe van toepassing van de in artikel 4 bepaalde schadevergoedingen.

ARTIKEL 19. NALEVING VAN DE AAV

19.1. Inspecties – De Koper behoudt zich het recht voor om inspecties en controles uit te voeren bij de Leverancier om na te gaan of hij deze AAV en de op de goederen toepasselijke regelgeving naleeft.

19.2. Niet-naleving van de AAV – Bij meer dan drie inbreuken op deze AAV behoudt de Koper zich het recht voor om, naast de opgelopen sancties, de commerciële betrekkingen te verbreken. Deze beëindiging ten laste van de Leverancier zal hem per aangetekende brief worden bekendgemaakt. De Koper heeft dan het recht om van die Leverancier volledig herstel van het geleden nadeel te eisen.

ARTIKEL 20. NIET-UITOEFENING VAN EEN RECHT

Het feit dat de Koper niet de strikte uitvoering eist van een bepaling van de AAV, betekent niet dat hij afstand doet van die bepaling.

ARTIKEL 21. KENNISGEVINGEN

Alle correspondentie en kennisgevingen tussen partijen moeten in tweevoud worden gericht aan de volgende adressen:

 • de exploitatiezetels van de Koper;
 • de maatschappelijke zetel van de Koper.

Iedere kennisgeving, mededeling of vraag met betrekking tot de uitvoeringsvoorwaarden van de artikelen 4.2, 4.3, 4.4 en 16 moet schriftelijk gebeuren in twee exemplaren, gericht aan:

 • de logistieke aanspreekpunten van de Koper;
 • de maatschappelijke zetel van de Koper.

Iedere wijziging in de gegevens van de partijen moet schriftelijk aan de andere partij worden bekendgemaakt.

ARTIKEL 22. BIJLAGEN

De eventuele bijlagen bij deze AAV maken er integraal deel van uit.

ARTIKEL 23. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

23.1. Toepasselijk recht – Deze overeenkomst, de handelsbetrekkingen tussen partijen en alle geschillen betreffende de bestelling, de levering en/of de betaling van de betrokken goederen en diensten zijn onderworpen aan het recht van het land (België of Luxemburg) waarin de exploitatiezetel van de Koper gevestigd is.

23.2. Rechtsbevoegdheid – De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de exploitatiezetel van de Koper gevestigd is, zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen tussen partijen betreffende deze overeenkomst, de handelsrelaties en alle geschillen betreffende de bestelling, de levering en/of de betaling van de betrokken goederen en diensten.

Wanneer verschillende exploitatiezetels van de Koper betrokken zijn, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel exclusief bevoegd.

De Koper behoudt zich niettemin het recht voor om ieder geschil voor de territoriaal bevoegde rechtbanken te brengen overeenkomstig het toepasselijke recht.

ARTIKEL 24. DIVERSEN

Deze AAV vervangen de vroegere algemene voorwaarden en zijn onmiddellijk van toepassing op de lopende commerciële en contractuele betrekkingen.

Ingeval een of meerdere artikelen van deze overeenkomst om welke reden ook ongeldig zouden worden verklaard, doet dit niets af aan de geldigheid van deze overeenkomst in haar geheel noch belet het de uitvoering van de overige bepalingen. De partijen komen overeen om alles in het werk te stellen om een ongeldige of niet toepasbare bepaling te vervangen door een geldige en toepasbare bepaling waarvan het effect zo sterk mogelijk aansluit bij dat van de ongeldige en niet toepasbare bepaling.

Bij afwijkingen tussen de verschillende taalversies van deze AAV, is de Franstalige versie van kracht.